T/111

Z á p i s n i c a

okrskovej volebnej komisie

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku

vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

Volebný okrsok č.:
Obec:

I.

Čas začiatku hlasovania:  
Čas skončenia hlasovania:  

II.

Kód okresnej volebnej komisie Kód obce Kód volebného okrsku

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných odovzdaných hlasov
T/111
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
č. 1)
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu a počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán, politických hnutí a koalícií, je uvedený v prílohe zápisnice na listoch (pri obojstrannej tlači na listoch).

III.

Údaje o okolnostiach (čas a dôvody), ktoré znemožnili začať hlasovanie, pokračovať v hlasovaní alebo ho skončiť, ak k takým okolnostiam došlo, ako aj o neporušenosti pečatí:
 
1) Vyžrebované číslo politickej strany, politického hnutia alebo koalície.
T/111

IV.

Z celkového počtu   členov okrskovej volebnej komisie bolo prítomných   členov.

Ďalej boli prítomní:

 
 
Zápisnica, vrátane príloh, obsahuje   listov, správnosť údajov potvrdzujú členovia okrskovej volebnej komisie vlastnoručnými podpismi.
Predseda okrskovej volebnej komisie
meno a priezvisko
 
podpis

Členovia okrskovej volebnej komisie

meno a priezvisko
podpis

 

Zápisnicu odmietol podpísať:

 
 
Dôvody odmietnutia podpisu:
 
Dátum a čas podpísania zápisnice:  - 
T/112
Príloha /
k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania
vo volebnom okrsku číslo
v obci
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
Výsledky prednostného hlasovania
Kód okresnej volebnej komisie Kód obce Kód volebného okrsku Č. pol. strany, pol. hnutia alebo koalície
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky prednostného hlasovania pre politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Počet platných hlasov pre túto PS: , počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu za túto PS: ; súčet všetkých prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov:

Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany, politického hnutia

alebo koalície

Počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa poradia na hlasovacom lístku:
T/112
Príloha /

Por. číslo kand. Počet predn. hlasov
-